تبلیغات
دلنوشـــــــــته های تنــــهایی

دلنوشـــــــــته های تنــــهایی

حــــــــــــــــرف دلــــــــــــم هــــــــــــست "امــــــــــــروز‏"‏ فــــــــــــردا مــــــــی شــــــــود "درد دلـــــــ

ﺗﻮ " ﺧــــــــــﻮﺏ ﺑﺎﺵ ..."ﺑﺮﺍﯼ " ﺁﺩﻣــــــــﻬﺎ"
ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ " ﻋﺰﯾــــــــــﺰﺗﺮﻧﺪ "
ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ " ﺩﻭﺳـــــﺘﻨﺪ" !!..
ﺧـــــﺎﻃﺮﻩ هاﯼ " ﺧــــــــــﻮﺏ" ﺑﺴﺎﺯ ..
ﺁﻧﻘــــــــــﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ "ﺧﻮﺏ " ﺑﺎﺵ
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ هر ﭼﻪ ﺑﻮﺩ " ﮔﺬﺍﺷﺘــــــــــﯽ " ﻭ
" ﺭﻓــــــــــﺘﯽ" !!....
ﺩﺭ " ﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸــــــــــﺎﻥ " ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺗﺎ هرﺯﮔﺎهی ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ : "ﮐــــــــــﺎﺵ ﺑــــــــــﻮﺩ " !..
هرﺯﮔﺎهی ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﻨﻨـــــﺪ ﻭ ﺑﺨــــــــــﻮﺍهند
"ﺑـــــﺎﺷﯽ " !
هرﺯﮔﺎهی " ﺩﻟﺘﻨـــــﮓ " ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ..
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ " ﺳﺨــــــــــﺖ" ﺍﺳﺖ ...
ﻭﻟــــــــــﯽ ...
ﺗﻮ " ﺧــــــــــﻮﺏ ﺑﺎﺵ ..."


بهانه رفتن...ﺑــــﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ...
ﭼﻤﺪﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ
ﺑــــﺮﺍﯼ ﻣــﺎﻧﺪﻥ ...
ﺩﻝ !
ﻣـﻦ ﮐـﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻡ !...
ﮐﻪ ﻧــﻪ ﺧﯿﺎﻝِ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺍﺭﻡ ...
ﻭ ﻧــﻪ ﺗـــﻮﺍﻥِ ﻣـــﺎﻧﺪﻥ ...


بوی عــید!!!!!!

ﺑﻮﯼ ﻧﻮ ﺷﺪﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ؛
ﻭﻟﯽ
ﺗﻮ
ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺭﻓﯿﻖ ﮐﻬﻨﻪ ﻯ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ ...
ﮔﻨﺪﻡ ﻫﺎﻱ ﻫﻔﺖ ﺳﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻨﺪﻣﻬﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻗﺼﻪ ﻱ
ﻣﺎﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳﺒﺰﺩﺍﺷﺖ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻟﺘﺎﻥ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺩ ...
ﺁﺭﺯﻭﯾﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ : ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ
"ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ" ﺁﺭﺍﻡ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ" ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ"

درد دل....

ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﯼ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ :..
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺟﻨﺎﺏ ﺍﻗﺎﯼ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻧﺎﻥ 30 ﺩﺭﺻﺪ ﮔﺮﺍﻥ ﺷﺪ
ﮔﻮﺟﻪ 100 ﺩﺭﺻﺪ ﮔﺮﺍﻥ ﺷﺪ
ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ 50 ﺩﺭﺻﺪ ﮔﺮﺍﻥ ﺷﺪ
ﺩﻻﺭ ﺍﺯ 2900 ﺑﻪ 3300 ﺭﺳﯿﺪ
ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﺏ ﻭ ﻧﻬﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﮑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ 100 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﻭﯼ ﻣﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ
ﮐﺠﺎﯾﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺍﭘﺴﯿﻠﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ
ﺷﻤﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ؟
ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ؟
ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻃﻼ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﮔﺎﺯ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟ﻭ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﮐﻠﯿﻪ ﺫﺧﺎﯾﺮ
ﻣﻤﻠﮑﺘﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺍﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺟﻮﺍﻥ ﭼﺮﺍ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟
ﺍﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﭼﺮﺍ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟
ﺍﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻭ ﺍﯾﺪﺯ ﺩﺭ ﻣﻤﻠﮑﺘﻤﺎﻥ ﭼﺮﺍ ﺑﯿﺪﺍﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
 ﮐﺠﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺯندگیه ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﭼﺮﺍ ﻧﺎﻥ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻨﺪﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ؟
ﭼﺮﺍ ﺭﻓﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯿﮕﺮﺩﺩ؟
ﺗﺎ ﮐﯽ ﻭ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ؟
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ؟
ﮐﺎﺵ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﮐﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺪﺍﺩ .
ﺑﻪ ﺩﺍﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺩﺍﺩﺷﺎﻥ ﺑﯿﺎﻓﺰﺍﯾﺪ .


حرف دل خیلی ها

www.delneveshte-amir.tk

 پست قبلی قرار بود آخرین پست من تو سال ۱۳۹۱باشه اما... این پست تنهاحرف دل نیست درد دل است درد دل با پدران پیر" کارگر" سلام پدر جان می دانم خوب نیستی اما باز چشمان مهربانت را از تمنایم دریغ نمی کنی هر گاه که نگاهت میکنم بغض گلویم را می فشارد چه پیر شده ای موهایت،چهره ات ،جوانیت،همه یشان شکسته شده اند دستانت،دستانت چه پینه ای بسته،میدانم خود را شکسته ای تا ما زجر نکشیم اما،زجرم میدهد دستانت،زجرکشیدنهایت، بی عدالتی های که در حقت میشود، ظلم های که به تو وامثال تو می شود می دانم همیشه با ۸و ۹ خود ساخته ای کمرت زیر فشار شکسته،اما غرورت نشکسته من دست پینه بسته ات را می پرستم،دستانی که شاید عدالت خدا را زیر سوال ببرد چشمانت،چشمانت غم سالها دارد ،درد ها کشیده،رنج ها دیده ...چشمانت دیگر کم سو شده شب عید نزدیک است ،می خندی،می دانم،می دانم به اجبار است می دانم رمقی برای خندین نداری در دلت به کارهای که با ۴۷۸۱۲۵ نمی توانی انجام دهی می اندیشی می دانم سخت است اما تو،مرد سختی ها هستی این را دستانت می گوید می ترسم، می ترسم روزی دیگر توان به دوش کشیدن سختی هارا نداشته باشی در عجبم از کسانی که مزدهای میلیونی میگیرند و تجارتهای میلیاردی دارن اما، اما برای ۲ یا۳ ریال دستمزدت چانه میزنند می دانم خودت به عدالت خدا شکی نداری اما این عدالت برایم جای سوال دارد خداوندا کفر نمی گویم خدایا کفرنمی‌گویم، پریشانم، چه می‌خواهی‌ تو ازجانم؟! مرا بی ‌آنکه خودخواهم اسیر زندگی‌کردی. خداوندا! اگر روزی ‌ز عرش خود به زیر آیی لباس فقر پوشی غرورت را برای ‌تکه نانی ‌به زیر پای‌نامردان بیاندازی‌ و شب آهسته و خسته تهی‌ دست و زبان بسته به سوی ‌خانه بازآیی زمین و آسمان راکفر می‌گویی نمی‌گویی؟! خداوندا! اگر در روز گرماخیز تابستان تنت بر سایه‌ی‌دیوار بگشایی لبت بر کاسه‌ی‌ مسی‌قیر اندود بگذاری و قدری آن طرف‌تر عمارت‌های ‌مرمرین بینی‌ و اعصابت برای‌سکه‌ای‌ این‌سو و آن‌سودر روان باشد زمین و آسمان راکفر می‌گویی نمی‌گویی؟! خداوندا! اگر روزی‌ بشر گردی‌ ز حال بندگانت باخبر گردی‌ پشیمان می‌شوی‌ ازقصه خلقت، از این بودن، از این بدعت. خداوندا تو مسئولی. خداوندا تو می‌دانی‌که انسان بودن وماندن در این دنیاچه دشوار است، چه رنجی ‌می‌کشدآنکس که انسان است و از احساس سرشاراست

پــــارســــی را پــــاس بداریم

پــــارســــی را پــــاس بداریم راســــتی چه رویــــای زیــــبایست هــــر بــار که مـیشنوم احســاس غرور مــی کنم امــا لحظــه ای بعــد دلــم مــی گرد بــدنیا آمــدم یــادم نیست امــا از مــادرم شنیده ام به گــوشم اذان گفتــه اند کــاش "پــارسی را پــاس میداشتــند" بــرای اولین جملاتــی که یادم دادن "کــاش پــارسی را پــاس میداشتــند" کــاش پــدرم در ذکــرهای صبحگــاهــی "پــارسی را پــاس میداشت" کـاش مــادرم روی سجــاده "پــارسی را پــاس میداشــت" کــاش بــرای پــیوندهــایمان "پــارسی را پــاس بــداریم" مــا را چــه شــده ؟ مــا آریــایــی هســتیم از نــژاد کــوروش تمــدنی ۲۵۷۰ســاله گذشــته مــاست "دردهــا" بیشمارن و زبــان نــاتــوان از بیــان """کــــــــاش وقــت مــردنم پــارســی را پــــــاس بــدارن"""

حرف دل...

www.delneveshte-amir.tk سرمایه ایستــــ داشتن آدمهایی که حالتــــ رابپرسند ؛ از آن بهتر داشتنِ آدمهایی است که : بتوانی در جواب احوالپرسی هایشان بگویی : خوبـــــ نیستـــــم

حرف دل...

www.delneveshte-amir.tk احساس تـاسف بـرای تمـام کسانـی کـه بـا چشم هایشان قضاوت میـکنند حـس نمیـکنند نمـی شنوند نمی چشند فقـط میبینند ومتهـم می کنند

حرف دل...

www.delneveshte-amir.tk قصه اصحاب کهف یک شوخیست ...............­. اینجا یک روزبخوابی ، از یادمیروی ...............­....

تشکر ازآبجی مهربونم عسل

www.delneveshte-amir.tk این بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد میلـــرزد .

تشکر از آبجی عزیزم لیلی بی مجنون

www.delneveshte-amir.tk سخت است میدانـﮯ . . . ؟ این هـَ مـﮧ دل دَر دُنیا هـَ ـست ، کـﮧ هـیـچ کـُدام بـَرایـَم تـَنـ ـگ نمـﮯشـَود . .

تشکر از آبجی مهربونم لیلی بی مجنون

www.delneveshte-amir.tk مهربانیت را بـﮧ دستـﮯ ببخش ؛ که می دانـﮯ با او خواهـﮯ ماند ... و گـــرنـﮧ حسرتـﮯ مــﮯ گذارﮮ بر دلـﮯ که دوستــت دارد .

تشکر از آبجی گلم رها

www.delneveshte-amir.tk زیباست یادت... اگر خودت بودی چه غوغایی میکردی...!

حرف دل...

www.delneveshte-amir.tk ﺩﯾــﻮﺍﻧـــﻪ ﺍﻡ ﻣــﯽ ﮐــﻨــﺪ ﻓــﮑــﺮﺍﯾــﻨــﮑـــﻪ ﺯﻧــﺪﻩ ﺯﻧــﺪﻩ ﻧــﯿــﻤــﯽ ﺍﺯ ﻣــﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣــﻦ ﺟـﺪﺍ ﮐـﻨـﻨـﺪ ... ﻟـﻄـﻔــﺎ … ﺗــﺎ ﺯﻧـﺪﻩ ﺍﻡ ﺑـــــــــــــﻤﺎﻥ.. . . !!!

حرف دل...

" دل "به هـــرکـــس مسپار !!!گــــرچه "عاشــــق " باشد , ... حکم دلداری ، فقط عشق که نیست ; او بجــــز عشــق ,باید لایق عمق "نگاهت " باشد ...

حرف دل...

حرف دل... کـاش " یکـــی "بـــود ... کـــه ... فقـــط بـــا "یکـــی " بـــود

حرف دل...

www.delneveshte-amir.tk تو نیامده بودی که جای خالیت را پرکنی آمده بودی ببینی من با جای خالیت چه می کنم. .

حرف دل...

www.delneveshte-amir.tk من نا امید نیستم!!! هر شب پر از امید میخوابم... هر شب می خوابم به امید اینکه دیگر بیدار نشوم

حرف دل...

www.delneveshte-amir.tk جایت را با دیگری پُر میکنند احساس… سیری چند؟؟! آدم هــای عجیبـــی دارداینجــا! دوستــی هــایشان نـــاگهانی ســت دلبستــن شـــان غریـــب است و رفتــن شان آشنـــا…

حرف دل...

www.delneveshte-amir.tk این روزها…”بغض”دارم! “گریه” دارم! تــــــــا دلت بخواهـــــــد… “آه” دارم…! ولی “بازیگر”خوبی شده ام… ''می خنــــــــدم

Weblog Themes By Pichak

(تعداد کل صفحات:23)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

نویسندگان

درباره وبلاگ


من با سایه ام حرف میزنم…
وقتی میان این هیاهوی آدمها،کسی سراغی از وجود تنهاییم نمی گیرد!
با سایه ام حرف میزنم …
وقتی همه بدنبال خوشبختیِ خیالیِ خود روز را به شب سنجاق میکنند!!
وقتی که تنهاییِ سردِ من،
میان حجم خالیِ نبودنِ کسی
از یاد میرود….
وقتی که دیوار پشت سر،تنها تکیه گاه من است بی روح.
وقتی که تو به روزمرگی های تنهای من بی توجهی؛
من با سایه ام حرف میزنم…
وقتی که دهانم پرازحرف است و کسی نیست لقمه ای درد دل بامن شریک شود!
وقتی که عید من باجای خالی از حضورکسی پر نمی شود…
من با سایه ام حرف میزنم…
میدانم به تراوشات ذهن خسته ام میخندی
بخند
آری بخند به نداشته هایم که تو برای داشتنش چشم بینایی نداری!!
بخند اما…
یادت باشه کنارتنهایی شب های من نداشته هایم را به رخ نکشی!
________________________

مدیر وبلاگ: امــــــــــیر

آمار سایت

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات